Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.

1. Definicje

Administrator Danych Osobowych („Administrator") - oznacza Restaurację Partnerską zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie.

Przetwarzający Dane Osobowe („Procesor") to podmiot przetwarzający, który przetwarza dane Klienta na zlecenie Administratora na zasadach określonych w art 28 RODO. Zasady przetwarzania są opisane w Umowie o Przetwarzaniu Danych Osobowych zawartej pomiędzy Procesorem a Administratorem. Procesorem w rozumieniu niniejszej polityki prywatności jest Restaumatic S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Wolności 345, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0001016935, NIP 6482765571, REGON 242895699, BDO: 000621277, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 149.400,00 zł

Serwis Internetowy to oprogramowanie stworzone przez Restaumatic S.A. funkcjonujące pod marką Skubacz.pl i Restaumatic.com, a wykorzystywane przez Restaurację Partnerską, za pośrednictwem którego Klient może zamówić w Restauracji Partnerskiej oferowane przez nią produkty i usługi.

Aplikacja Mobilna - to aplikacja mobilna dostępna na telefony komórkowe i urządzenia przenośne. Jest to inna forma Serwisu Internetowego wykorzystywana do zamawiania towarów i usług w Restauracji Partnerskiej.

Dane osobowe - to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii, a także dane dotyczące zamówienia, na podstawie których można określić preferencje Klienta, jego adres zamieszkania i tym podobne.

Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Polityka - niniejsza Polityka Prywatności.

Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Regulamin - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu, w myśl art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Restauracja Partnerska - 1. TOMASZ POPIELEC BARTNICZA 6 m 3 2. EURO CULINARY EXPRESS TOMASZ POPIELEC, ul. Kostrogaj 24, 09-400 Płock, PL, NIP: 7741666842.

Klient - to osoba fizyczna (w tym Konsument), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Zamówienie - w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego, podczas której Klient wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.

Zgoda osoby, której dane dotyczą - oznacza dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny przejaw woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Cele w jakich przetwarzane są dane osobowe w związku z wykorzystywaniem Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej oraz podstawy prawne przetwarzania danych.

 1. Obsługa zamówienia złożonego przez formularz zamówienia w Serwisie Internetowym do celu zakupu towarów i usług oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Do celów obsługi płatności internetowych za zamówione produkty za pośrednictwem Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 3. Do celów marketingu produktów i usług Restauracji Partnerskich oraz Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W celu prowadzenia portali społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Do celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 7. W celu wywiązania się przez Administratora oraz Przetwarzającego dane osobowe z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, np. Ustawę o rachunkowości, Prawo podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 8. W celu obsługi zapytań i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ad. 1. Obsługa zamówienia złożonego przez formularz zamówienia w Serwisie Internetowym do celu zakupu towarów i usług.

Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym celu jest RESTAURACJA PARTNERSKA.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Restauracją Partnerską mailowo.

Odbiorcami danych są m.in.: podmioty świadczące Administratorowi usługi wsparcia w zakresie prowadzonej działalności (np. usługi specjalistyczne, związane z realizacją złożonego zamówienia), dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w celu dochodzenia należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne) oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Korzystanie z Serwisu Internetowego (m.in. składanie zamówień, prezentacja oferty) nie wymaga utworzenia konta użytkownika. Klient może skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez wcześniejszego założenia konta w Serwisie Internetowym. Administrator zbiera dane użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, a także informacje o ich aktywności w Serwisie Internetowym.

Administrator przetwarza dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a także rejestruje aktywność Klientów w Serwisie Internetowym w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego wymaga podania danych osobowych. Nie podanie tych danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu Internetowego, np. w celu zawarcia i wykonania umowy.

Ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub Restauracja Partnerska lub do podjęcia działań na żądanie tych osób przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Jeżeli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Inne informacje podane przez Klienta (które nie są wymagane do złożenia oraz realizacji zamówienia) przetwarzane są na podstawie jego zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit A RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. A RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne. Zarówno Administrator jak i Przetwarzający nie biorą odpowiedniości za treść dodatkowo przekazanych danych w drodze zamówienia.

Twoje dane osobowe podane w procesie zamówienia będą przetwarzane przez okres 14 dni od daty zakończenia realizacji zamówienia, a następnie do okresu przedawnienia roszczeń, licząc od dnia realizacji zamówienia. Po tym czasie dane są przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub poddawane anonimizacji.

Ad. 2. Do celów obsługi płatności internetowych za zamówione produkty za pośrednictwem Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej.

Administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji płatności internetowych jest Restauracja Partnerska.

Dane osobowe Klientów korzystających z płatności przez sieć internet są przekazywane do wyspecjalizowanych firm zajmujących się obsługą płatności internetowych takich jak PayPro SA., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, telefon: +48 61 600-61-70, strona internetowa: www.dotpay.pl, a także do firmy Restaumatic S.A. Klienci podczas składania zamówienia z zastosowaniem płatności przez sieć internet są każdorazowo informowani przez jaki podmiot jest obsługiwana dana płatność.

Serwis Internetowy udostępnia Klientom usługę płatności poprzez sieć internet za zamówione towary i usługi w Restauracjach Partnerskich.

Skorzystanie z opcji płatności przez sieć internet jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych koniecznych do przeprowadzenia płatności przez sieć internet skutkuje brakiem możliwości wykonania takiej transakcji, ale nie wyklucza możliwości skorzystania z serwisu internetowego. Ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).

Klient może również skorzystać z innych form płatności za zamówione towary i usługi m.in. z płatności gotówką i, w zależności od oferty Restauracji Partnerskiej, również poprzez terminal płatniczy Restauracji Partnerskiej.

Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi płatności internetowych mogą być dodatkowo przetwarzane w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Te prawnie usprawiedliwione cele to:

 1. prowadzenie analiz aktywności i preferencji Klientów w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
 2. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Twoje dane osobowe podane w procesie zamówienia i realizacji płatności będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, licząc od dnia realizacji zamówienia i płatności.

Ad. 3. Do celów marketingu produktów i usług Restauracji Partnerskich oraz partnerów.

Administratorem jest Restauracja Partnerska 1. TOMASZ POPIELEC BARTNICZA 6 m 3 2. EURO CULINARY EXPRESS TOMASZ POPIELEC, ul. Kostrogaj 24, 09-400 Płock, PL, NIP: 7741666842, 24 – 268 81 25

Dane osobowe są przekazywane do celów marketingu następującym odbiorcom: Restaumatic S.A. (w zakresie realizacji zleconej kampanii marketingowej), operatorzy telefonii komórkowej, dostawcy poczty elektronicznej, internetowe agencje reklamowe itp.

Klient musi wyrazić oddzielną, wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych. Zgoda jego jest dobrowolna i nie ma wpływu na realizację zamówienia lub korzystanie z Serwisu Informatycznego.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Serwisu Informatycznego w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

a) wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa), w tym w formie bannerów internetowych, tekstów reklamowych lub funkcjonalności typu „Push"; b) wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji (reklama behawioralna), w tym w formie bannerów internetowych, tekstów reklamowych lub funkcjonalności typu „Push"; c) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera). d) kierowaniu powiadomień SMS o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator oraz Podmiot przetwarzający w niektórych przypadkach wykorzystują profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator oraz Podmiot przetwarzający dokonują oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania, stworzenia prognozy na przyszłość lub zaproszenia do ponownego skorzystania z produktów i usług.

Ad. a) Reklama kontekstowa

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Klientów reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Klienta). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na promowaniu własnej marki.

Ad. b) Reklama behawioralna

Administrator lub Procesorzy (podmioty z branży marketingowej) przetwarzają dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Klienta). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Klientów.

Ad. c) Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Ad. d) Marketing bezpośredni

Dane osobowe Klienta mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS-a. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził w tym zakresie zgodę. Wyrażoną zgodę Klient może wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonał Administrator przed jej wycofaniem.

Ad. e) Wystawianie Opinii

Dane osobowe Klienta w zakresie imię oraz wystawiona opinia z oceną mogą być również wykorzystywane przez Administratora do publikacji oceny oraz swoich produktów i usług. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził w tym zakresie zgodę w trakcie publikacji oceny.

Twoje dane osobowe posiadane do celów marketingu produktów i usług Restauracji Partnerskich będą przetwarzane do chwili wycofania zgody.

Ad. 4. Portale społecznościowe

Administratorem danych przetwarzanych w niniejszym celu jest Restauracja Partnerska oraz Administrator Serwisu Społecznościowego.

Odbiorcami danych są m.in.: podmioty świadczące usługi teleinformatyczne Administratorowi np.: poczta elektroniczna, hosting, administratorzy serwisów społecznościowych itp.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz utrzymywaniu kontaktu z klientami.

Dodawanie wpisów i innych aktywności w portalach społecznościowych jest dobrowolne, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone wpisy.

Twoje dane osobowe podane w mediach społecznościowych będą przetwarzane do czasu usunięcia wpisu lub wystąpieniu o takie usunięcie.

Ad. 5. Cele statystyczne

Administratorem danych przetwarzanych w tym celu może być Restauracja Partnerska lub Restaumatic S.A. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług jest zgoda wyrażona przez Ciebie, za pośrednictwem banera cookies. Twoje dane osobowe posiadane do celów statystycznych będą przetwarzane do chwili wycofania zgody lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.

Ad. 6. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw. Twoje dane osobowe posiadane do celów ochrony praw Administrator przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.

Ad. 7. W celu wywiązania się przez Administratora oraz Przetwarzającego dane osobowe wynikające z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, np. Ustawę o rachunkowości, Prawo podatkowe.

Twoje dane osobowe posiadane do celów wywiązania się przez Administratora oraz Przetwarzającego dane osobowe wynikające z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa przetwarzane będą przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Ciebie obowiązków z nich wynikających.

Ad. 8. W celu obsługi zapytań i reklamacji.

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Twoje dane osobowe posiadane w celu obsługi zapytań i reklamacji przetwarzane będą przez okres prawem wskazany.

3. Pliki cookies oraz podobna technologia

Administratorem danych przetwarzanych przez pliki cookies w zależności od celu może być Restauracja Partnerska lub Restaumatic S.A. z siedzibą w Zabrzu jako podmiot przetwarzający.

Odbiorcami danych są m.in.: podmioty świadczące usługi teleinformatyczne Administratorowi np.: poczta elektroniczna, hosting itp.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Klienta, przeglądającego Serwis Informatyczny. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Klienta w Serwisie Informatycznym i dokonywanych przez niego czynności.

Administrator informuje, że pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia Klienta oraz jego danych. Administrator informuje także, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej lub Aplikacji Mobilnej, która nie pozwala na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Klienta.

Zanim jednak Klient zdecyduje się zmienić domyślne ustawienia przeglądarki powinien pamiętać, że wiele cookies podnosi wygodę korzystania z Serwisu Internetowego. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na wygląd i funkcjonowanie Serwisu Internetowego.

Administrator informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji podczas korzystania z Serwisu Internetowego.

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis Informatyczny jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

3.1. Cookies „serwisowe" i podobne technologie

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe oraz podobne technologie (local storage) przede wszystkim w celu dostarczania Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.).

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Klienta (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies) - administratorem danych jest Restaumatic S.A. z siedzibą w Zabrzu;
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies) - administratorem danych jest Restaumatic S.A. z siedzibą w Zabrzu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies) - administratorem danych jest Restaumatic S.A. z siedzibą w Zabrzu;
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies) - administratorem danych jest Restaumatic S.A. z siedzibą w Zabrzu;
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Klienta, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies) - administratorem danych jest Restauracja partnerska;
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej tj. analityki danych - administratorem danych jest Restauracja partnerska.

3.2. Cookies „marketingowe"

Procesorzy (podmioty z branży marketingowej) na zlecenie Administratora Danych – Restauracji Partnerskiej, wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

3.3. Technologia Push

Administrator wykorzystuje tzw. technologię Push, która daje możliwość wysyłania powiadomień Klientowi, m.in. w związku z kierowaniem do Klienta reklamy. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.).

Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Klienta wymaga uzyskania od niego zgody. W Serwisie informatycznym zgoda taka odbierana jest za pomocą bannera cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Zgoda ta nie jest wymagana w przypadku cookies niezbędnych, czyli takich, których stosowanie niezbędne jest do prawidłowego świadczenia usług telekomunikacyjnych (m.in. transmisja danych w celu wyświetlania treści).

Oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookies za pośrednictwem bannera cookie, Klient powinien zachować odpowiednie ustawienia przeglądarki, które pozwalają przechowywać na urządzeniu końcowym Klienta plików cookie pochodzących z Serwisu.

Po wyświetleniu bannera Klient może wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku „zarządzaj cookie”. Następnie powinien przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików cookie i wcisnąć przycisk „Zapisz”. Wycofanie zgody na wykorzystywanie plików cookie możliwe jest także za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

Szczegółowe informacje można znaleźć: a. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/plpl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies b. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka c. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 d. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html e. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych; 2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne; 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, jeżeli nie ma już innej podstawy do przetwarzania przez Administratora tych danych, jeżeli zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a Administrator nie posiada podstaw do przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec sprzeciwu, jeżeli sprzeciw zgłosi osoba, której dane przetwarzane są dla celów marketingowych, jeżeli dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem; 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych). Żądanie takie przysługuje np. Jeśli osoba, której dane są przetwarzane kwestionuje prawidłowość przetwarzania tych danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba której dane są przetwarzane sprzeciwi się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia przetwarzania tych danych, jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych danej osoby do realizacji swoich celów, ale są one potrzebnie osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw, jeżeli został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych osoby ze względu na jej szczególną sytuację, stosuje się ograniczenie przetwarzania danych osobowych do czasu ustalenia, czy cele Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu; 6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje uprawnionemu dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu; 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. W praktyce każda osoba może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie; 8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie; 9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. 10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza stosowne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych.

5. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w dowolnej formie do właściwego Administratora danych ze względu na cel przetwarzania. Będą one rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania.

Wnioski należy kierować na adres email: lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Grodzka 3, 09-400, Płock

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu o maksymalnie kolejne dwa miesiące - Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

6. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator oraz Podmiot przetwarzający na bieżąco prowadzą analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator oraz Podmiot przetwarzający dbają o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator oraz Podmiot przetwarzający podejmują wszelkie niezbędne działania, by także ich podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora lub Podmiotu przetwarzającego.

8. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 19.04.2022 r.